រ៉ាកែតស្មៅ

  • Grass rack

    rack ស្មៅ

    លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃផលិតផល៖ សម្ភារៈៈការជម្រុញក្តៅទំហំអាចត្រូវបានកែប្រែតាមលក្ខណៈពិសេសផលិតផល res ភាពធន់នឹងបរិស្ថានដែលមិនបង្កអន្តរាយគ្មានជាតិគីមីអត្រារស់រានមានជីវិតរបស់ទន្សាយត្រូវបានកែលម្អប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដោយការប្រើប្រាស់ការគ្រប់គ្រងងាយស្រួលនិងងាយស្រួល។